Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych:

· W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia muszą kończyć się otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

· W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do wskazanych

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 19 826 657,31 PLN[1], tj. 4 675 547,06 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) – 16 852 658,71 PLN.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Termin:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od
5 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu udziela Zespół ds. Promocji i Informacji – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/28

Źródło:www.rpo.slaskie.pl