Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego internetu  o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia to przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla w.w. działania będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl