Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

1. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.

2. Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.

3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski.

4. Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.

5. Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa.) lub krajoznawstwa  jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania wymaganego doświadczenia oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania –
w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski; a 50 % całkowitych kosztów zadania w przypadku pozostałych zadań. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości  minimum 15% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się

dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, mogą być one ujęte jako inne źródło finansowania zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10 % kosztu całkowitego zadania. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi
w sposób jednoznaczny wynikać z oferty (należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika).

Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.). Koszty wyżywienia
i zakwaterowania pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 50 % ich kosztów całkowitych.

W przypadku imprez krajoznawczo turystycznych należy planować udział nie mniej niż 200 osób (w przypadku cyklu imprez – w każdym cyklu nie mniej niż 200 osób np. organizacja
3 cykli imprezy rozumiane jako 3 odrębne imprezy po min. 200 uczestników w każdej imprezie. Imprezy turystyczne nie obejmują cyklicznych wycieczek szkolnych, autokarowych, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych itp. Oferta powinna zwierać jednoznaczną liczbę uczestników imprezy. W przypadku nie wskazania jednoznacznej liczby uczestników imprezy (powyżej 200 osób) oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne.

Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Ogłoszenie nie wskazuje maksymalnej wysokości kwoty ubiegania się o dotację. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.

Termin i warunki składania ofert

  1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik
    nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.msport.gov.pl/turystyka.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2015 roku
    w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki
    ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.msport.gov.pl