Termin naboru wniosków: od 1 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;

c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego (najwyższy możliwy do uzyskania wynik). W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% wszystkich możliwych do uzyskania punktów (40 pkt);

– w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (najwyższy możliwy do uzyskania wynik);

d) uzyskanie w roku szkolnym 2014/2015 średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50 oraz średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych,  przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00;

e) niepobieranie w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu.

Uwaga! Stypendium może otrzymać jedynie osoba, która spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej, w tym również kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

– uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego) lub

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski (wraz z załącznikami) można złożyć osobiście lub wysłać na adres:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej,

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Sekretariatu Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Regulamin oraz pozostała dokumentacja projektowa dostępne na stronie www. efs-stypendia.slaskie.pl,

źródło: www. efs-stypendia.slaskie.pl,