Kwota ta ustalona została w oparciu o ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z 25 lipca 2014 roku.