Podczas uroczystości wystąpiła orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka. 

Powstanie w naszym mieście Państwowej Szkoły Muzycznej wynikło z wieloletniej tradycji muzycznej, jaką podtrzymywali jastrzębianie. Pierwszą placówką kształcącą muzycznie dzieci oraz młodzież było Społeczne Ognisko Muzyczne, powstałe w listopadzie 1959 roku w Jastrzę­biu-Zdroju jako Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, zaś od września 1971 roku jako Filia Wodzisławskiego Ogniska Muzycznego. Jednak najważniejszym wydarzeniem, mającym bezpośredni związek z późniejszym powstaniem Państwowej Szkoły Muzycznej, było utworze­nie we wrześniu 1973 roku Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Jastrzębie”, której założycielem oraz jej kierownikiem był dyrygent i pedagog Stanisław Śmietana. Dzięki jego inicjatywie orkiestra swoją działalność rozszerzyła w kierunku pedagogiki muzycznej, kształcąc młodzież w zakresie umiejętności gry na instrumentach dętych i perkusji, ucząc równocześnie podstaw teorii muzyki. Po latach owocnej działalności zespołu, dostrzeżono potrzebę pełnej profesjonalizacji edukacji muzycznej. Tak zrodził się pomysł utworzenia w Jastrzębiu szkoły muzycznej, który dzięki staraniom Stanisława Śmietany oraz przy wsparciu miejscowych władz został urzeczywistniony w 1990 roku. Jej uroczystego otwarcia 17 września dokonał prezydent miasta Władysław Czyż w obecności m.in. przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Dzięki staraniom dyrektora, obiekt szkolny ulegał ciągłym przeobraże­niom, był dostosowywany do wymogów nauczania, stwarzając uczniom oraz nauczycielom coraz lepsze warunki pracy. W 1995 roku, dzięki nadbu­dowie drugiej kondygnacji, przybyło nie tylko pomieszczeń lekcyjnych, ale urządzono także kameralną salę koncertową. Systematycz­nie wzbogacane jest wyposażenie szkoły – głównie instrumentarium. Na początku szkoła dysponowała pięcioma pianinami i jednym fortepianem, a dziś prawie w każdej sali znajduje się pianino. Dodatkowo szkoła dysponuje pięcioma fortepianami, z czego jednym najwyższej klasy światowej. Rozwój szkoły widoczny jest również w sferze dydaktycznej. W począt­kowych latach działalności kształcenie prowadzono w sekcji instrumentów dętych oraz perkusji, z upływem czasu prężnie rozwinęły się sekcje fortepianu oraz instrumentów smyczkowych, rozpoczęto także kształcenie w zakresie gry na akordeonie oraz gitarze.

Obecnie placówka kształci dzieci i młodzież w ramach Państwo­wej Szkoły Muzycznej I stopnia – w cyklu cztero- i sześcioletnim oraz II stopnia, gdzie nauka trwa sześć lat i kończy się egzaminem dyplomo­wym. Szkoła posiada grono wysoko wykwalifiko­wanych pedagogów, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje w ramach awansu zawodowego nauczycieli, jak również legitymujących się tytułami i stopniami naukowymi. Obecnie zatrudnionych jest 45 nauczycieli. Wysoki poziom dydaktyki przekłada się bezpośrednio na sukcesy indywidualne oraz zespołowe uczniów na terenie kraju, jak i za granicą.

Markę tej jastrzębskiej szkoły potwierdzają organizowane co dwa lata międzynarodowe konkursy instrumentalne: Międzynarodo­wy Konkurs „Instrumenty Dęte” oraz Międzynarodowy Konkurs Fletowy.