Wybory odbędą się o godzinie 15.30 w sali 129A Urzędu Miasta. W spotkaniu wyborczym może uczestniczyć po jednym przedstawicielu z danej organizacji.

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynął wniosek organizacji pozarządowych w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wniosek złożyło 15 organizacji pozarządowych. 24 września Rada Miasta przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6 października 2015 r., wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Radę będzie tworzyć 18 członków, w tym:

a) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazanych przez Prezydenta Miasta, b) 2 przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybranych przez Radę Miasta,

c) 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonionych w wyborach.

Zadania Rady określono w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje proszone są o wytypowanie kandydata do ubiegania się o członkostwo w Radzie. Osoba ta jednocześnie będzie reprezentować organizację podczas wyborów. Kandydata należy zgłosić na załączonym formularzu nr 1.

W przypadku kiedy organizacja nie wskaże swojego kandydata do Rady, a wyrazi chęć uczestnictwa w spotkaniu wyborczym, typuje swojego przedstawiciela, który winien okazać pisemne upoważnienie organu uprawnionego do uczestnictwa w spotkaniu na załączonym formularzu nr 2. W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów upoważnienia należy okazać na pół godziny wcześniej przed spotkaniem wyborczym.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać do 9 listopada w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), kierując formularze zgłoszeniowe na Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do kancelarii Urzędu Miasta.

Lista zgłoszonych kandydatów do ubiegania się o członkostwo w Radzie zostanie opublikowana nie później niż 10 dni przed spotkaniem wyborczym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój.