Miasto Jastrzębie-Zdrój zakończyło realizację projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu  IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” (w skrócie PGN) został przyjęty do realizacji na Sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 października 2015 roku. Jest to  strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Miasta na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak np.: budownictwo publiczne, zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną, transport publiczny. Celem PGN jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza działania, których realizacja ma na celu redukcję gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz redukcję energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Planowane do realizacji zadania mają więc w bezpośredni sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza i dotyczą między innymi: edukacji społecznej, termomodernizacji budynków, modernizacji ogrzewania, montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Działania Miasta i działających na jego terenie podmiotów, uwzględnione w PGN, są działaniami o statusie priorytetu w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.