Szkoła we współpracy z Norfolk Country Council z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii Agr. de Escolas Camilo Castelo Branco realizuje projekt „Jesteśmy tacy sami – moje potrzeby twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne”.

Projekt jest realizowany od 1 września 2015 r. do 31.08.2017 r. Jest on skierowany do nauczycieli i uczniów w/w szkół. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje będące bazą do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Przez okres 24 miesięcy nauczyciele będą pracować z uczniami według innowacyjnego programu. Sprawdzanie poziomu usamodzielniania nastąpi podczas działań treningowych w środowisku lokalnym. Uczniowie będą mieli okazję zorganizować samodzielne wyjście do restauracji, przygotować przyjęcie dla gości, zorganizować jednodniową wycieczkę poza miasto i przygotować kilkudniowy wyjazd do ośrodka kampingowego.

Dodatkowo uczestnicy projektu będę realizowali mobilności w krajach partnerskich. Nauczyciele będą uczestniczyć w zajęciach wraz z uczniami, a podczas spotkań roboczych nastąpi wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Nadrzędnym celem projektu jest zmiana postawy wobec problemu usamodzielniania ucznia niepełnosprawnego, zwrócenie uwagi na rolę współpracy między nauczycielami, rodzicami i środowiskiem zewnętrznym, zwiększenie umiejętności posługiwania  się narzędziami TIK.

Jednym z rezultatów projektu jest książka treningowa zawierająca schematy nauki codziennych czynności i publikacja książkowa, która posłuży do pracy nie tylko nauczycielom realizującym projekt, ale również kadrze pedagogicznej z innych placówek w kraju i zagranicą.

Program finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ZSS nr 10