Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym, a ponadto:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Priorytety Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych":

1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3. znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;

5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;

6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r. Datą złożenia wniosku jest data osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego oraz wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane wnioski przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs