Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Termin składania wniosków w dniach od 19.10.2015 do 29.12.2015 roku.

Beneficjenci

  • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
  • samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
  • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną,
  • parki narodowe.

Więcej informacji na temat programu na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/