Celem naboru jest utworzenie „Listy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2016” spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.), które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej  na realizację w/w zadania publicznego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wyłoni członków komisji konkursowej zarządzeniem. Kandydatury należy zgłaszać do 18 listopada do godz. 15.30 na formularzu podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji lub podmiotu w kancelarii (pok. 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, kierując na Wydział Organizacyjny.