1.    Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a)      utworzenie   dodatkowych    miejsc    wychowania   przedszkolnego,   w   liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b)      wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c)      podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d)      rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).

 Kwota na dofinansowanie w konkursie wynosi 20 881 508,00 PLN. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs. Poziom dofinansowania wynosi 85 %,  wkład własny wynosi 15 %.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 03.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/49

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Śląskiego