Celem programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” jest ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się co najmniej w jeden z trzech obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

– 7  – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,  magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

– 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

– 12 – Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Budżet programu Sokół ustalono na 1 mld zł. Program będzie realizowany w latach 2015-2023.

Z programu Sokół wsparcie otrzymają technologie po etapie prac badawczych, tym samym bardziej dojrzałe, niż w programie Gekon, realizowanym wspólnie przez NFOŚiGW
i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Drugi przyjęty przez Radę Nadzorczą program „Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski” jest skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na  rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest  modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

Nabór wniosków rozpocznie się w przyszłym roku.


Krajowe Inteligentne Specjalizacje służą koncentracji wsparcia obszarów, których rozwój przyczynia się do wzrostu innowacyjności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Stanowią integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

Kontrakty Terytorialne to narzędzie polityki rozwoju, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań.  W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgadniają  cele rozwojowe
i inwestycje, które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego. Inwestycje zapisane w Kontraktach będą finansowane ze środków unijnych i krajowych. Idea Kontraktów została nakreślona w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętej przez rząd 13 lipca 2010 r. 

Więcej informacji : www.nfosigw.gov.pl

Źródło:www.nfosigw.gov.pl