Debata odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. w Hotelu Silesian w Katowicach i będzie moderowana przez ekspertów w zakresie ekonomii społecznej. Spotkanie będzie stanowiło kontynuację dyskusji na temat stanu sektora ekonomii społecznej w regionie, szans i zagrożeń dla jego rozwoju, współpracy międzyinstytucjonalnej, specyfiki podmiotów ekonomii społecznej, rozwiązań instytucjonalno-prawnych w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, trzeciego sektora, przedsiębiorstw społecznych, a także świata nauki i biznesu, w szczególności osoby, które nie uczestniczyły dotąd w działaniach upowszechniających rezultaty projektu innowacyjnego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Spotkanie będzie stanowiło okazję do zapoznania się z produktem finalnym ww. projektu, tj. interaktywnym narzędziem analityczno-diagnostycznym dedykowanym podmiotom zaliczanym do sfery ekonomii społecznej oraz instytucjom administracji publicznej. Udział w debacie jest nieodpłatny, przy czym uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie prosimy o wypełnienie formularza online (dostępnego tutaj), wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie faksem pod nr tel. 32 730 68 71 lub w formie skanu na adres aczechowska@rops-katowice.pl. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje, w tym program debaty, znajdują się pod adresem: http://pi.rops-katowice.pl/zaproszenie-na-debate/