Członkami Jastrzębskiej Rady Kultury zostali:

Robert Bareja – przewodniczący, Przemysław Frysz, Agnieszka Cichoń, Przemysław Strączek, Mariusz Cholajda, Ewa Maduzia, Andrzej Ślakowski, Marek Cypryś, Paulina Goranov, Aldona Ślusarz i Marian Jarosz.

Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji, opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury, opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury, opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej, opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych, inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej miasta, inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów dokumentów strategicznych i programów pomocowych UE oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, wspieranie pomysłów podejmowanych w ramach programów miejskich realizujących cele strategiczne, budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk.