Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 212 420 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 1 grudnia 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 grudnia 2015 roku.

Zadanie wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie dla
upowszechniania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Udział w rywalizacji sportowej uczy systematyczności, cierpliwości i wytrwałości, kształtując samodyscyplinę, jak
również wpływa korzystnie na zdrowie. Dlatego też uczestnictwo w zorganizowanej
aktywności fizycznej oraz udział w rówieśniczej rywalizacji sportowej umożliwia
pozytywne rozładowanie energii młodych ludzi, jest również działaniem profilaktycznym przeciw niebezpieczeństwom i patologiom.

Zadanie pn. „wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” polega na dofinansowaniu przedsięwzięć sportowych realizowanych w obszarze sportu
powszechnego. Adresatami przedmiotowego projektu będą dzieci i młodzież szkolna
biorąca udział  we współzawodnictwie sportowym realizowanym w różnych sportach.
Zadanie zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w ogólnopolskich i ponadregionalnych przedsięwzięciach sportowych.

Główne cele zadania:

1)             promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2)             stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

3)             krzewienie idei fair play,

4)             ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,  w szczególności do polskich związków sportowych, ogólnopolskich i ponadregionalnych stowarzyszeń (posiadających struktury organizacyjne na terenie kraju).

Więcej informacji na www.msport.gov.pl

Źródło: www.msport.gov.pl