Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

1.    Identyfikację potrzeb pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

2.    Organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

3.    Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

4.    Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

–  Pośrednictwo pracy i/lub pośrednictwo zawodowe,

–  Staże/praktyki zawodowe,

–  Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

–  Subsydiowanie zatrudnienia,

–  Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

5.    Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowania do przyjęcia zatrudnienia m.in.  poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.

6.    Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności  geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

–  Wszystkie podmioty  z wyłączeniem  osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które nie zalegają z uiszczeniem  podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami jednocześnie spełniające szczegółowe kryteria formalne, horyzontalne, dostępu i ogólne  kryteria merytoryczne określone w dokumentacji konkursowej.

–  Podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby na terytorium Polski przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez ten podmiot przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego.

Nabór wniosków ma charakter konkursu zamkniętego i jest  prowadzony  do 17.12.2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40 – 048  Katowice, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: efs.wup-katowice.pl