Masnówka

Obiekt ten został wybudowany w celu pełnienia funkcji siedziby Zarządu Uzdrowiska w roku 1912. Budynek powstał bez wyraźnych cech stylowych, o symetrycznym układzie bryły oraz pionowym układem i podziałem okien z ozdobnymi opaskami i gzymsami nawiązującymi do form architektury klasycznej. Umiejscowiony został po zachodniej stronie głównej alei Parku Zdrojowego – via a vis budynku Łazienek III. Budynek zarówno w czasach funkcjonowania uzdrowiska, jak i współcześnie otaczają alejki parkowe, starodrzew, a od strony południowo-zachodniej i zachodniej krajobrazowa część Parku Zdrojowego (Dolina Mikołaja). W roku 1947 budynek Zarządu Uzdrowiska został przejęty pod zarząd Ministerstwa Zdrowia.

RTEmagicC_masnowka_02.jpg

Nową siedzibą Zarządu Uzdrowiska stało się zachodnie skrzydło Zakładu Marii, a obiekt został przeznaczony na cele mieszkalne. Do dziś nazywany jest „Masnówką” – od nazwiska doktora Masnego, który pełnił funkcję lekarza uzdrowiskowego. W roku 1994 gdy uzdrowisko zaprzestało swej działalności, budynek został przejęty przez Gminę z przeznaczeniem na mieszkania oraz siedziby biur i stowarzyszeń. Od roku 2001 budynek nie był użytkowany, a w roku 2005 rozpoczęły się prace remontowo-adaptacyjne. W ich wyniku w chwili obecnej „Masnówka” stanowi siedzibę filii II Universitas Litterarum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju.

RTEmagicC_masnowkaold.jpg-2

Siedziba zarządu uzdrowiska – Czernecki Ryszard

Budynek ten wpisano do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 roku.