Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych

 

Szczegóły można znaleźć po adresem:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/50