Dofinansowanie inwestycji proekologicznych

Osoby fizyczne mogą otrzymać ze środków budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują:

– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

– zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

– podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Aby uzyskać dotację, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek, a następnie zawrzeć umowę z miastem. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020A od 4 stycznia do wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele. Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 513A bądź ze strony internetowej www.bip.jastrzebie.pl.

Od 2016 roku ulegają zwiększeniu kwoty dotacji do przedsięwzięć:

– podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania – dotacja w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 000,00 zł;

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – dotacja w wysokości 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 000,00 zł – dotyczy zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła.

Ponadto, dotacja do zakupu i montażu w budynku mieszkalnym kotła c.o. z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe oraz na biomasę przysługuje po spełnieniu przez kocioł kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 lub 5, potwierdzonych w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 32 4785 326.