Rusza kolejna edycja konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Należy przez to rozumieć wszelkie działania podejmowane w celu intensyfikacji rozwoju społeczności lokalnych.

Głównymi adresatami są młode podmioty. Zaliczają się do nich organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zostały powołane do życia nie wcześniej jak 18 miesięcy od daty złożenia wniosku konkursowego. Ich roczny budżet nie może przekraczać sumy 25 tysięcy złotych.

W ramach dotacji można sfinansować zakup: sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością statutową. Środki finansowe można wykorzystać także na adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji zarówno pracowników jak i wolontariuszy czy też poszerzenie wachlarza świadczonych usług. Dotacja może być także wykorzystana na sfinansowanie (częściowe) kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną.

W tegorocznej edycji konkursu FIO, na dotacje dla organizacji pozarządowych zostało przeznaczone 300 tysięcy złotych. Termin składania wniosków do konkursu upływa 3 lutego 2016 o godzinie 23:59:59.

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach FIO 2016 wniosek musi spełniać następujące wymagania:

  • Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
  • Wnioskowana kwota zawiera się w przedziale od 1.500 zł – 5.000 zł.
  • Wkład własny wynosi minimalnie 5% (warunkiem koniecznym jest aby był on wnoszony w formie finansowej).

Wszystkie wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl . Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej. Wniosek musi być zgodny z Regulaminem konkursu. Ocenie merytorycznej podlegać będą: trafność, spójność, skuteczność, trwałość, racjonalność proponowanego rozwiązania oraz adekwatność ponoszonych nakładów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600), na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl lub bezpośrednio w Biurach Partnerskich Projektu.

Zapraszamy wszystkie organizacje do składania wniosków.