Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

 

Konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do 29.04.2016 r.:

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.04.2016 r. o godz. 24:00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.04.2016 r. o godz. 15:30.

 

Przedmiot konkursu: Edukacja społeczności obszarów chronionych (w szczególności społeczności lokalne na terenach należących do sieci Natura 2000 oraz parków narodowych)

 

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektów: 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu to m.in.:

– jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna – kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)

– jednostki badawczo-naukowe (forma prawna – kod 428; kod 165);

– uczelnie (forma prawna – kod 044);

– pozarządowe organizacje ekologiczne – POE (forma prawna – kod 148; kod 155)

– jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna – kod 428);

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
12 875 000,00 zł;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Więcej informacji, załączniki oraz regulamin konkursu dostępne na stronie www.poiis.nfosigw.gov.pl

 

Źródło: www.poiis.nfosigw.gov.pl