Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że do dnia 3.02.2016 można składać oferty na konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Junior Sport”. Rzeczony projekt będzie realizowany w okresie od 25.02 do 20.12.2016 roku.
Głównym założeniem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty na realizatora projektu „Junior Sport”. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych. Projekt zakłada realizację na obiektach sportowych należących do gmin, szkół lub klubów sportowych. Wszystkie wytyczne dotyczące sposobu realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003,
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania (o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego),
 • Stowarzyszenia JST,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy s dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wszystkie oferty należy składać w terminie do 3.02.2016 do godziny 1400. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2016. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzone odpowiednią pieczęcią. Przewiduje się wyłonienie i dofinansowanie jednego operatora Projektu. Docelowo Zarząd Województwa Śląskiego ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 100 tysięcy złotych, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Na ocenę będą się składały 2 kryteria: finansowe i merytoryczne.

FINANSOWE

Rzetelność sporządzonego kosztorysu.
Uzasadnienie kosztorysu dla poniższych kosztów.
Maksymalnie 2 pkt.

MERYTORYCZNE

Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz zasięgu, przy wykorzystaniu środków publicznych.
Zakładana liczba uczestników/beneficjentów. Rzetelność i terminowość rozliczeń a także efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań o podobnym charakterze w przeszłości.
Maksymalnie 3 pkt.
Koszty kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Junior Sport”:
– obsługa trenerska, instruktorska,
– zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
– promocja projektu „Junior Sport”,
– ubezpieczenie uczestników zajęć,
Koszty pośrednie w wysokości do 10% całości przyznanej dotacji mogą być przeznaczone na:
– zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
– pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,
– opłaty bankowe,
– opłaty za nośniki energii,
– koszty niezbędnych podróży służbowych.
Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy z Województwem Śląskim na realizację zadania. Daty dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (faktury, rachunki) muszą się mieścić w terminie podanym w umowie jako termin wykonania zadania.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać nazwę konkursu, w którym oferta ma zostać rozpatrzona. W tym wypadku należy na pierwszej stronie oferty drukowanymi literami umieścić słowo „Junior Sport”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 z 2011 roku poz. 25) wraz z wymaganym załącznikiem złożonym w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
 3. Do oferty dołącza się aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego/ewidencji (tj. z daty nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) oraz statut.
 4. Odpis z rejestru/ewidencji, dołączany do oferty, winien umożliwić identyfikację osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego.
 5. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego niż wynikający z krajowego rejestru sądowego/ewidencji dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo).
 6. Załącznik dołączony do oferty powinien być kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji (pełnomocnictwo).
 7. Załącznik dla swojej ważności musi być opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnika (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnego podpisu).
 8. Przy składaniu wspólnej oferty należy wskazać sposób reprezentowania każdego z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje i jakie rodzaje kosztów będą opłacane z konta tych organizacji.
 9. Realizacja zadania w złożonej ofercie nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.
 10. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jednostki organizacyjne.

Wydział może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonanego zadania zgłaszanego do dofinansowania.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań zleconych podmiotom uprawnionym sprawuje Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 77-40-900 lub na stronie www.slaskie.pl