Przebudowa ulicy Kasztanowej

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu są prace budowalne wykonane w 2013 roku, polegające na przebudowie ulicy Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres wykonanych prac objętych wnioskiem, jest następujący: przebudowa ulicy Kasztanowej wraz z budową nowej nawierzchni jezdni na długości 360 m, budowa jednostronnego chodnika z przebudową i ujednoliceniem zjazdów indywidualnych, wykonanie odwodnienia i nowego oświetlenia.

W ramach przebudowy zostało wykonane:

−     nowa jezdnia o szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,

−     prawostronny chodnik przyjezdniowy z kostki brukowej betonowej,

−     przebudowa i ujednolicenie wjazdów posesyjnych,

−     odwodnienie poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej,

−     nowe oświetlenie ulicy,

−     wykonanie progu zwalniającego z wyniesioną powierzchnią,

−     poprawa jakości oznakowania na drodze poprzez wymianę i uzupełnienia tarcz znaków pionowych,

−     przebudowa przejść gazociągu pod jezdnią,

−     zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych wg. wskazań gestorów uzbrojenia.

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Cel główny jest zgodny z celem działania 7.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” RPO WSL na lata 2007-2013 jakim jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Cel działania 7.1. jest realizowany między innymi poprzez Poddziałanie 7.1.2., którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy i przebudowy: dróg powiatowych i gminnych, obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych, a także projektów dotyczących drogowych obiektów inżynierskich (typ projektu 1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych).

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  934.988,61 zł

Wartość dofinansowania: 321.486,35 zł

loga_unia

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl