Zarząd Województwa śląskiego ogłosił konkurs na realizację projektu „Junior Sport”. Projekt „Junior Sport” zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
w różnych dyscyplinach sportowych na obiektach sportowych gminnych, szkolnych lub klubowych.

Rodzaj zadania w tym cele i kierunki działań: Wyłonienie organizacji, która zrealizuje projekt
p.n. „Junior Sport” na terenie województwa śląskiego. Przewiduje się wyłonienie i dofinansowanie jednego operatora Projektu.

Wyłoniony w drodze konkursu realizator projektu zobowiązuje się przeprowadzić zadanie zgodnie
z założeniami projektu opracowanymi i ogłoszonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, interdyscyplinarne, obejmujące swoją działalnością całe województwo śląskie:

– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.),

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie socjalne,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.715 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert upływa 03.02. 2016r. godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2016r.

Na realizację projektu „Junior Sport” Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę w wysokości 100.000 złotych.

Dla podmiotów uprawnionych kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=700&typ=1&dzi=1