Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie do 18 marca 2016 roku do godziny 16:00.

W ramach poddziałania 2.3.1 dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych tj.:

– usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia Komisji  nr 651/2014 oznaczającej doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

– usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt. 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów i usług.

Wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie miko, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanymi IOB. Lista akredytowanych usługodawców jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju- www.mr.gov.pl.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00 zł. Natomiast minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł,  maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 420 tys. zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, i do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdują  się  na stronie:

poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości