Ogłoszenie o  naborze przedstawicieli  organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej  oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.

Ogłoszenie naboru