Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem Programu jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym umysłowo, a także ich rodzinom, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Program pomaga im nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu godnych warunków życia, ale również wspiera w integracji społecznej, zapobiega wykluczeniu społecznemu, pomaga w realizacji zawodowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 26 lutego 2016 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” (liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/zabpsych.html

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej