Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 25.01.2016 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą pn. „Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje ” oraz „Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI warsztaty i prelekcje”, złożoną przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. od 29.01.2016 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Szczegółowe informacje