Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na lata 2014-2020, Działania 11.3 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych”, obejmujące następujące typy operacji:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych
  w sposób pozaformalny i nieformalny;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno – zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych – z wyłączeniem osób fizycznych w tym:

 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • Placówki kształcenia ustawicznego;
 • Placówki kształcenia praktycznego;
 • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzące kształcenie dla dorosłych;
 • Organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;
 • Pracodawcy /przedsiębiorcy/uczelnie
 • Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe
 • Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 64 814 784,93 PLN. Minimalna wartość projektu to 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%. Poziom wkładu własnego wynosi 10%.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r., do godziny 12:00.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/65

 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego