Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o charakterze lokalnym lub regionalnym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Łączna kwota przeznaczona na w/w zadanie wynosi 22 500 zł.

Oferta musi spełniać następujące warunki:

 

  1. a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł.,
  2. b) realizacja zadania publicznego odbywa się w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014,
poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sporządzoną ofertę na stosownym formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) należy złożyć do kancelarii Urzędu Miasta budynek A, pok. 020.

Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką lub czytelnym podpisem, ze wskazaniem funkcji, osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta występującego o dotację muszą potwierdzić
je za zgodność z oryginałem.