Nowe stawki opłaty śmieciowej

Od 1 lutego obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi miesięczna stawka opłaty kształtuje się na poziomie 9,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i odpowiednio 16,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne nie są zbieranie i odbierane w sposób selektywny.

Jeśli chodzi o nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielorodzinnymi miesięczna stawka opłaty wynosi 12,60 zł od osoby w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 19,60 zł od osoby w przypadku braku segregacji.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie, z uwzględnieniem cen dla nieruchomości niezamieszkałych, przedstawia uchwała nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[ LINK DO UCHWAŁY ]

 

Zmiana stawek opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Wyjątkiem będą właściciele nieruchomości, dla których gmina wydała decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta deklarację, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty. Do pozostałych właścicieli gmina wyśle stosowne zawiadomienia o zmianie stawek. W zawiadomieniu zostanie określona wysokość miesięcznej opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających z deklaracji właściciela nieruchomości. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się dana mająca wpływ na wysokość opłaty śmieciowej (np. liczba osób w przypadku nieruchomości zamieszkałej i ilość pojemników na odpady komunalne w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej dodatkowo jeszcze koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane.