Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
w 2016 r. Oferty należy składać do 23 lutego 2016 r.

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Statutowo działające w obszarze krajoznawstwa i turystyki :

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców akcjonariuszy, pracowników.

 

Zadania, których dotyczy konkurs:

 1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK), oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego;
 2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu
  i doskonaleniu kadr turystycznych.

Koszty kwalifikowane, które mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:

 • koszty przygotowania i druku materiałów,
 • usługi poligraficzne,
 • usługi transportowe niezbędne dla wykonania zadania,
 • wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania
 • umowy zlecenia na wykonanie prac znakarskich,
 • odbiór prac znakarskich,
 • zakup materiałów niezbędnych do wytyczania i znakowania szlaków turystycznych,
 • koszty ściśle związane z realizacją zadania 2 pn. utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych: opłaty czynszowe, telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe, bankowe, kserograficzne, zakupy książek do zbiorów specjalistycznych, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej, energia elektryczna, zakup materiałów eksploatacyjnych,

 

Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:

 • wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę,
 • praca społeczna członków i wolontariuszy wraz z podaniem sposobu wyceny

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=711&typ=1&dzi=1