Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

 

W ramach ogłoszonego konkursu zakłada się realizację ofert z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

 

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą się starać organizacje pozarządowe, których podstawową działalnością statutową jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające ponadregionalne lub wojewódzkie struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

W ramach realizacji zadania publicznego zakłada się realizację następujących celów:

  • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 19 lutego 2016 roku. Datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego oraz wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków). Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 11 kwietnia 2016 r. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.msit.gov.pl/