W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.j.t. ze zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”, do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 25.01.2016 r. wpłynęły 2 oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

  1. „Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje”,
  2. „Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI warsztaty i prelekcje”.

Oferty zostały złożone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział
w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach. Oferty zostały przekazane do Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej w celu przeanalizowania zasadności
ich realizacji, uzyskały pozytywną opinię, w związku z powyższym zostały upublicznione na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 29.01.2016 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące ofert. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie proponowanych zadań, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowy na realizację w/w zadań.

 

Protokół