Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016”

Celem otwartego konkursu ofert jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS wśród mieszkańców województwa śląskiego.

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są statutowo działające w obszarze ochrony i promocji zdrowia:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają   w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całą dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2016 r. wysyłając drogą pocztową lub składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs HIV/AIDS 2016” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ulicy Ligonia 46 w Katowicach (kod 40-037) czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 (parter, pok. 164) lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=77834