Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2016 roku pod nazwą: „Profilaktyka chorób układu krążenia”, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

 

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 4 marca 2016 r. Zgłoszenia złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32 77 40 961.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=705&id_menu=645