Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2016r.

 

Środki można pozyskać na organizacje wydarzeń odbywających się w ramach Festiwalu pn. „INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki” w 2016 r., nawiązujących do motywu przewodniego „przemysłowe legendy”, takich jak:

 • happeningi, spektakle, koncerty, pokazy w przestrzeni obiektu,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • działania/wydarzenia umożliwiające zwiedzającym wyobrażenie sobie wyglądu i atmosfery obiektu w czasach jego świetności/pełnej funkcjonalności,
 • fabularyzowane zwiedzanie i oprowadzanie ścieżkami tematycznymi,
 • gry realizowane w obiekcie,
 • niekonwencjonalne, niesztampowe oprowadzanie po obiekcie,
 • różnorodne akcje i wydarzenia oddziałujące na zmysły zwiedzających – wykorzystanie charakterystycznych zapachów, dźwięków, smaków, widoków,
 • różnorakie, przygotowane specjalnie z okazji Industriady wystawy i ekspozycje,
 • angażujące uczestników warsztaty, zabawy i konkursy z wykorzystaniem artefaktów bądź innych elementów związanych tematycznie z obiektem,
 • prezentacje lub pokazy multimedialne,
 • specjalne uruchomienia maszyn, urządzeń, etc.
 • iluminacje elewacji obiektu.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Oferty należy składać w terminie do 24 lutego 2016 r.

Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pani Arnika Kluska pod nr tel. 32/77 40 004.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=712&id_menu=297