Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie udzielane będzie przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo – rozwojowe, tj. inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Kwota środków przeznaczonych  na wsparcie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 1 000 000 000 zł, w tym 911 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz  na nośniku elektronicznym w okresie od 1 marca do 9 kwietnia na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 1/2016

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich