Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Ośrodkami odpowiedzialnymi za obsługę FIO 2016 są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża”.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Głównymi adresatami konkursu są:

– Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku (przy czym ich roczny budżet nie może przekraczać 25 tys. zł.)

– Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Dotacje można zostać przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które pozostają w zgodności ze sferami pożytku publicznego określonymi w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki finansowe  przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2016 roku to 300.000,00 złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2016 r. do godziny 23:59:59.

Składana oferta musi spełniać następujące warunki:

  1. Okres realizacji projektu: od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku.
  2. Kwota wnioskowanej dotacji: 500 złotych – 5.000 złotych.
  3. Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl lub za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00).