Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2016 roku.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  • działania w obszarze wsparcia psychologicznego dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja służąca przeciwdziałaniu dyskryminacji ludzi starszych,
  • zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy,
  • organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci, podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych).

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są statutowo działające w obszarze ochrony zdrowia:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Termin składania ofert : od 11.02.2016 r. do 21.03.2016 r.

 

Więcej informacji na stronie: www.slaskie.pl

 

Źródło: www.slaskie.pl