Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIŚ 2014-2020. Dofinansowanie obejmuje szereg działań związanych z ochroną i modernizacją zabytków oraz poprawą sposobu ich prezentowania, a także wsparcie działalności kulturalnej poprzez edukację artystyczną.
Do konkursu mogą przystąpić następujący Wnioskodawcy:
1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
6) Organizacje pozarządowe;
7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 200 mln zł.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4) Modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
W przypadku następujących Wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących zakresów tematycznych:
1) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;
2) projekty mieszczące się w zakresie jednego z następujących obszarów tematycznych:
– projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
– projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,
– projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,
– projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
3) projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych.

Termin składania wniosków upływa 31.03.2016r.
Szczegółowe informację można znaleźć na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury/#Informacje%20o%20naborze