Można zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mogą pisemnie zgłaszać po jednym przedstawicielu – kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwę podmiotu zgłaszającego kandydata,
– dane osobowe kandydata wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na jego powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Pisemne oferty należy składać do 15 marca w kancelarii Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, al. J. Piłsudskiego 60. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.