Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Celem Programu jest zapewnienie środków PFRON na współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Środki PFRON przeznaczone będą na zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty dedykowane w całości aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia ze środków PFRON w ramach Programu są organizacje pozarządowe, które spełnią kryteria uczestnictwa w Programie, w szczególności prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podstawą realizacji Programu w danym województwie jest porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa odpowiedzialnym za wybór projektów do dofinansowania a Wojewódzkim Oddziałem PFRON.

W tych województwach, w których takie porozumienie zostanie zawarte, organizacja pozarządowa ubiegająca się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych może ubiegać się o przyznanie przez PFRON środków na wymagany wkład własny. W tym celu organizacja powinna zgłosić się do wojewódzkiego oddziału PFRON. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez oddział PFRON, organizacja uzyskuje zapewnienie finansowania wkładu własnego.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:

www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html

 

informacja pochodzi ze strony: www.pfron.org.pl