Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 3.03.2016 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice. Zadanie będzie realizowane przez Koło Pszczelarzy w Jastrzębie-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 8.03.2016 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta małego grantu

Formularz uwag

Protokół z małego grantu