Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ przypomina, że 22 lutego br. został otwarty ciągły nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska (OP2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz OP3 – Edukacja i kwalifikacje, a także w OP4 – Współpraca instytucji i społeczności).

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 kwietnia br. do godz. 14.00.

Dodatkowe informacje wraz z dokumentami zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (Euroregionu) pod adresami: www.interreg.olza.pl oraz www.euregioteschinensis.org. Z dniem 1 marca br. weszła w życie 1. wersja Podręcznika Beneficjenta dofinansowania, którą można pobrać ze strony internetowej Programu http://www.czpl.eu/beneficjent.podrecznik.beneficjenta.html.

Do grona Beneficjentów należą m.in. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Szkolenia

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” organizuje szkolenia przedstawiające główne założenia Programu, które odbędą się:

11 marca br. w godz. 11.00 – 14.00 w Skoczowie (Teatr Elektryczny, sala kinowa, tematyka – partnerstwo projektowe i inspirujące projekty)

oraz

18 marca br. w godz. 11.00 – 14.00 w Cieszynie (Hotel Liburnia, sala konferencyjna, tematyka – informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić tabelę z załącznika oraz odesłać ją na adres biuro@olza.pl najpóźniej do 9.03.2016 r. (dla szkolenia w Skoczowie) i 16.03.2016 r. (dla szkolenia w Cieszynie).

Dokładne terminy i miejsca kolejnych spotkań będą publikowane na stronach internetowych i profilu FB SRiWR „OLZA”.

Źródło: SRiWR „OLZA”.

Formularz zgłoszeniowy