Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa.

Konkursem mogą być objęte działania:

  1. Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań poprzez organizację debat społecznych, warsztatów, spotkań;
  2. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania;
  3. Edukacja kształtująca obywatelskie postawy dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu na realizację zadania przeznaczone są środki w wysokości 50.000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające ugruntowane doświadczenie w zakresie omawianego zadania.

Zadanie może być realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku od dnia podpisania umowy na jego realizację.

Oferty należy składać na ramowym wzorze umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/14255,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadnia-publicznego-pn-quotEdukacja-spoleczna.html