Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  zwraca się do Beneficjentów Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki z prośbą o zapoznanie się z treścią pisma otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju i stosowanie się do zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL.

Pismo można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl. Zostało one udostępnione w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uprawień przysługujących osobom kontrolującym prawidłowość realizacji projektów oraz dokumentacji projektowej.

Źródło:www.rpo.slaskie.pl