Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłosić od 30.03.2016 do 29.04.2016 konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, skierowane do przedstawicieli MMŚP. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

1)   analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

2)   realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

3)   realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku,o której mowa w pkt. 1).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

1)   podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2)   podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

3)   reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),

4)   organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),

5)   organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),

6)   organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),

7) przedsiębiorcy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów7 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku/

Źródło: Portal Funduszy Europejskich